Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Eet je goed versie maart 2021

Artikel 1 Definities

in de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Voedingsdeskundige/zorgaanbieder/behandelaar: MC van Eijk, zelfstandig praktiserend onder de handelsnaam Eet je goed
Praktijk: Eet je goed, gevestigd te Someren. Ingeschreven onder KvKnummer 65971191
Cliënt: de persoon aan wie door de voedingsdeskundige advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
Opdrachtgever: bedrijf of groep voor wie de voedingsdeskundige opdrachten /werkzaamheden uitvoert met betrekking tot voedingsadviezen en coaching
Locatie: praktijk Eet je goed, gevestigd te Someren. Tenzij anders overeengekomen met cliënt

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 Totstandkoming. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de cliënt op enigerlei wijze een mededeling aan Eet je goed verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding. De algemene voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst en de cliënt verklaart met de totstandkoming dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Duur. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen periode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten.

2.3 Onmacht Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 3 Tarieven

Vooraf van de begeleiding wordt cliënt op de hoogte gesteld van de tarieven. De tarieven zijn inclusief 21% BTW of andere wettelijke heffingen indien deze berekend zouden moeten worden. Tarieven zijn gebaseerd op directe tijd van het consult en indirecte uitwerktijd van dossier. Voedingsdeskundig advies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Artikel 4 Betaling

4.1 De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. Er is geen terugbetalingsrecht van toepassing.

4.2 Alle door Eet je goed verzonden facturen dienen binnen de vermelde termijn op factuur betaald te worden. Met wederzijdse goedvinden worden afwijkende betalingstermijnen overeengekomen.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven

Artikel 5 Verhindering

5.1 Indien de cliënt verhinderd is om op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dient de cliënt de voedingsdeskundige hiervan binnen 24 uur op de hoogte te stellen met reden van verhindering. 

5.2 Bij niet komen opdagen van een gepland consult wordt dit in mindering gebracht.

5.3 Als cliënt de overeenkomst langer dan 8 weken pauzeert, ongeacht de reden, dan worden er bij hervatting van de begeleiding extra kosten in rekening gebracht zodat de voedingsdeskundige kan inlezen en voorbereiden. 

Artikel 6 Rechten en plichten 

6.1 Eet je goed garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

6.2 De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht.

6.3 De zorgaanbieder heeft geheimhoudingsplicht en zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG. In Het register van AVG  kunt u lezen hoe uw gegevens worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beheerd.

6.4 De cliënt dient voedingsdeskundige te voorzien van alle juiste (medische) gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7 Klachten

Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Eet je goed met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. Indien partijen er niet samen uitkomen zal de GAT geschillencommissie als onafhankelijk partij worden ingezet 

Artikel 8 Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingsdeskundige is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De voedingsdeskundige kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen.

9.2 Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen. Behandelaar kan over geen enkel resultaat aansprakelijk worden gesteld.

9.3 De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder

9.4 De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste verstrekte informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect. 

9.5 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt

9.6 De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, voeding- en leefstijladviezen en supplementen.

Artikel 10 Disclaimer

De informatie op de website of social media is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De voedingsdeskundige kan niet garanderen dat de informatie ten alle tijden volledig en juist is. De informatie is algemeen informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies voor een concreet persoon. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website of social media aangeboden informatie. Eet je goed sluit daarvoor elke aansprakelijkheid uit.

Artikel 11 Disclaimer EMB bloedtest

De Energetisch Morfologische Bloedtest maakt gebruik van de trillingen en frequenties die in het bloed zijn opgeslagen. Deze onderzoeksmethode is niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De waarden in deze test kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl deze EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van deze EMBTest® vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’.